Wpłaty za udział w XVI Szczecińskim Spotkaniu Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI w wysokości zgodnej z obowiązującą specyfikacją można dokonać jedynie przelewem na rachunek bankowy, na podstawie otrzymanej faktury.

W tytule przelewu należy podać  jedynie nr faktury. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane tylko w wyjątkowych przypadkach!

Wpłacający otrzyma fakturę po otrzymaniu przez organizatora zgłoszenia zawierającego komplet danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu (pełna nazwa organizacji, adres, Nr NIP). Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 23.59,

Zgłoszenie należy przesyłać

– pocztą na adres: Szczeciński Inkubator Kultury al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin,

– lub pocztą elektroniczną na adres: platany@twiks.pl

– lub dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego Imprezy  Szczeciński Inkubator  Kultury al. Wojska Polskiego 90,  70-482 Szczecin w dni robocze w godz. 10:00-16:00


 w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r. do godz. 23.59.


Za pełne zgłoszenie rozumie się prawidłowo wypełniony druk zgłoszenia przesłany do Biura Organizacyjnego Imprezy, które mieści się w budynku  Szczecińskiego Inkubatora Kultury  przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie w ustalonym terminie, oraz dokonanie wpłaty zgodnej z otrzymaną fakturą.

Brak wpłaty do dnia 5 czerwca 2017 roku jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w imprezie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym mieszczącym się w budynku

Szczecińskiego Inkubatora Kultury al. Wojska Polskiego 90,  70-482 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 16.

e-mail: platany@twiks.pl, tel. (+48) 914240464

zał 1 opłaty 300x150(1)